umowa o pracę na czas określony

Artykył zawiera skrupulatne peryfraza artykułów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych a również problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności.Artykył zawiera skrupulatne peryfraza artykułów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a również problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu. W artykułowi internetowym opisano normy tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym między innymi zagadnienia dotyczące: obowiązku prowadzenia aktywności socjalnej i wyjątki od niego, ustalania i treści regulaminu ZFŚS, relacji między pojęciem działalności socjalnej pracodawcy a definicją miara socjalnego, sposobów wykazywania kryteriów socjalnych, środków ochrony prawnej, powstania i zakończenia działalności funduszu. Rozważania zaprezentowane w artykule poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i trybunałów apelacyjnych, dodatkowo literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii ujęto liczne przykłady i pożyteczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu. Pozycja artykułu dla pracodawców i pracowników działów personalnych, którym ułatwi prowadzenie działalności socjalnej. Pogłębiona rozpatrywanie kodeksów prawa oraz bogate orzecznictwo sądowe sprawia, że opracowanie zainteresuje tak jak pragmatyków prawa pracy, w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca WZÓR. Pozostałe reguły w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. faktyczny sposób wykonywania pracy poprzez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający posądzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, normy zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego przekazanie do pracodawcy użytkownika.. normy dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i omówienie wybranych kodeksów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie obszaru prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta personalne pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy również wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w toku przedsiębiorstwa podejście biznesowe

Czytaj więcej

darmowy program kadrowo płacowy


W artykułowi internetowym o dokumentacji kadrowej zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem poprzez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najświeższe.

Zobacz więcej

test kadry i płace


Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej kwoty najniższej emerytury czyli renty przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy.

Zobacz więcej

podstawy kadr i płac


Praktyczny poradnik odnośnie do podroży służbowych dla pracodawców i pracowników na temat zasad dokonywania rozliczeń podatkowych. wydatki pracodawcy ryczałt i świadczenia niepieniężne posiłek.

Zobacz więcej

kadry i płace w praktyce


Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej kwoty najniższej emerytury innymi słowy renty przy potrącaniu sum egzekwowanych na.

Zobacz więcej

foto

Legalna pobyt cudzoziemca na pracę/pobyt

Legalna pobyt cudzoziemca na pracę/pobyt i prace wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące.

foto

Akta osobowe wzór pisemne potwierdzenie zapoznania się przez

Akta osobowe wzór pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą i Celem wpisu na blogu jest przedstawienie od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska.

foto

Umowa zlecenia w pandemii jaki podatek od umowy zlecenia

Umowa zlecenia w pandemii jaki podatek od umowy zlecenia od października 2020 od 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące stawki godzinowej, a również ewidencji czasu pracy dla umów cywilnoprawnych. Na punkt o umowie zlecenia zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: w jaki sposób prawidłowo naliczyć netto nie tylko na rzecz osób do 26 r.ź., jakie zastosować koszty uzyskania przychodu? Jakie są normy.

foto

Zobacz ile wynosi czas pracy w koronawirus

Zobacz ile wynosi czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką trzeba konstruować rozdzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej innymi słowy.

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie